خاکستری زدگی

هزاران هزار رنگ

صدها سبز

صدها قرمز

صدها زرد

و تو و کوری رنگ!

از قرمز گفت چه سود

ای چشمهایت آشنا به خاکستری

اعجاز را باور خواهم داشت

هنگامیکه بتوانم بگویم

چمن سبز است

و آسمان آبی

هنگامیکه بتوان با مداد رنگی خود

عکس باغی بکشم، مملو از گلهای سرخ

و نارنجی ترین خورشید را

بر آن بتابانم

Painting: Clyfford Still’s 1952-no.2, aka Gray painting

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!