حذف یارانهها و احتمال ناآرامیهای گسترده در ایران

مجلس شورای اسلامی، بیمناک آن که اجرای شتابناک طرح هدفمندکردن یارانه‌ها بحرانی غیرقابل کنترل بیافریند، تصویب کرد که این طرح ظرف پنج سال به صورت تدریجی انجام شود. براساس پیشنهاد دولت احمدی‌نژاد، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، می بایست ظرف ۲ تا ۳ سال به مرحله‌ی اجرا در می‌آمد. در چارچوب طرح تازه، یارانه‌ای که دولت تاکنون برای بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم می‌پردازد کاهش می‌یابد یا قطع می‌شود. در مقابل دولت متعهد می‌شود که یارانه‌ی نقدی در اختیار خانواده‌های کم درآمد قرار دهد تا بتوانند گران شدن کالاها را جبران کنند. اما به نظر کارشناسان، این یارانه‌ی نقدی نیز پایه‌های کارشناسی و علمی ندارد و می‌تواند به ضد خود تبدیل شود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!