دیدار خامنه ای با نخبگان با سخنان یک دانشجو بهم ریخت

این مطلب را با چند واسطه شنیدم که برایتان ارسال می کنم:

دیروز خامنه ای با جمعی با عنوان دانشجویان نخبه دیدار کرد. در این جمع یک دانشجوی دکترا دستش را بالا بُرد تا صحبت کند. اول به او اجازه ندادند، ولی دستش را پایین نیاور تا اینکه خامنه ای گفت: حرفش را بزند!

این فرد پشت تریبون رفت و گفت:

«این جمع که اینجا هستند نمایندگان نخبگان نیستند، بلکه نماینده سازمان نخبگان هستند. صدا و سیما که رئیس آن منصوب شماست بسیار دروغ می گوید و یک طرفه در همه مسائل برخورد می کند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!