بیپناهترین شهروند ایرانی به دار آویخته شد

نه کسي را داشت که براي اعدام نشدنش به دادستان التماس کند و نه حتي
بيرون در زندان اوين کسي منتظر بود تا انجام اعدام را به اطلاعش برسانند.
کسي بدن بي جان او را تحويل نمي گيرد و هيچ ختمي به خاطر او برگزار نمي
شود. از همه درآمدهاي نفتي کشور فقط چند متر طناب نصيب گردن او شد و از 70
ميليون جمعيت ايران تنها کسي که به او محبت کرد، سربازي بود که دلش آمد
صندلي را از زير پاي سهيلا بکشد و به 16 سال بي پناهي و فقر و آوارگي او
پايان دهد و او را روانه آن دنيا کرد که مامن زجرکشيدگان و بي پناهان و
راه به جايي نبردگان است.
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!