سفرماه

در دل تاریک شب

از پل سکوت گذشتم

ستارهای غم نشانه بود

من به ماه بیرنگ رسیدم

شعری قدیمی بود یا زمانه

همیشه در لالائی شنیده بودم

بوف کور بیگناه بود

ناله أش در سکوت پا شنیدم

پرنس کوچک غصه گل میورزید

با ماه قصه دل گفتم

غبار کهکشان توری شد بروی ماه

که با دست خاکی از فضا کشیدم

اورنگ
Oct 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!