عسل

ميام از شهر عشق كوله بار من غزل
پر از تكرار اسم خوب و دلچسب عسل
كسي كه طعم اسمش طعم عاشق بودنه
طلوع تازه خواستن تو رگهاي منه
ميام از شهر عشق كوله بار من غزل
پر از تكرار اسم خوب و دلچسب عسل

عسل مثل گله گل بارون زده
يه شكل ناب عشق كه از خواب اومده
سكوت لحظه هاش هياهوي غمه
به گلبرگ صداش هجوم شبنمه
نياز من به تو براي خواستنه
نياز جويبار به جاري بودنه
كسي كه طعم اسمش طعم عاشق بودنه
طلوع تازه خواستن تو رگهاي منه
سكوت لحظه هاش هياهوي غمه
به گلبرگ صداش هجوم شبنمه

تويي كه از تمام عاشقا عاشقتري
منو تا غربت پاييز چشمات ميبري
كسي كه عمق چشماش جاي امن موندنه
تويي كه با تو موندن بهترين شعر منه
تو مثل خواب گل لطيف و ساده اي
مثل من عاشقي به خاك افتاده اي
يه جنگل رمز و راز يه دريا ساده اي
اسير عاطفه ولي آزاده اي
نياز من به تو براي خواستنه
نياز جويبار به جاري بودنه
نياز جويبار به جاري بودنه
نياز جويبار ……

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!