وقتی رئیس جمهور تمدنها ، از اب گل آ لود جنبش سبز ماهی می گیرد

ما ایرانی ها همه چیزمان استثنا هست . رای آزادی و عدالت اجتماعی انقلاب می کنیم ، آزادی های فردی مان را هم از دست دادم . روسای جمهوری مان هم استثتا هستند . بجای اورد ن به تلویزیونی کسانی که در زندانها در یک طرح فشرده یک ماهه تئوریسین های مخالف را تبدیل به مداح می کنند ، مخالفان رادسته دسته به زندان که دانشگاه شده است ، می بریم تا ارشاد کنیم .

به همین د لیل هست که خاتمی رئیس جمهور ا دیب و لی بی کفایت در عرصه سیاست مهمترین کشور خاورمیانه ، که اکنون خود و جناحش قرار هست که جز استثناتات جناح قدرتمند امنیتی قلمداد شده و پرونده شان به بایگانی راکد فرستاده شود، ناگها ن بعد از 28 سال د ر مورد سیاهترین دوران تاریخ معاصرایران موضع گیری می کند ، و می گوید “
نقل قول خاتمی از امام راحل درباره وقایع دهه شصت

سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، برای
نخستین بار به وقایع دهه شصت و سرکوب مخالفان در آن زمان اشاره کرد و از قول امام راحل گفت که “آنها استثنائاتی

بودند که به خاطر جنگ و شرائط ویژه پیش آمدند و بنا داریم که همه به قانون برگردیم
نهم آبان 88 – http://norooznews.info/news/14735.php

بسیار پسندیده بود که خاتمی ، منبا و کدهای قرانی و سنت پیامبر اسلام و اماما ن تشیع را در مورد” قانون من دراوردی ” استثنا ” را نیز ا علام می کرد.

رفسنجانی در دوره 8 ساله ریاست جمهوری اش سعی کرد حافظه تاریخی نسل جوان منجمله این دانشجویان را پاک کند .

خاتمی بخوبی می داند که رفتار روحانیون حاکم و جناح قدرتمند در قتل عام زندانیان سیاسی و تسویه های خونین دهه 60 که پاکسازی صدها هزار ایرانی ر ا بدنبال داشت، تا چه حد با معیا رهای انسانی و حقوق بشری و اسلامی بیگانه و در تعارض بوده و هست . و دریک جامعه مدنی نمی توا ن با استناد به اسثنائات در زمان جنگ، شهروندان عادی و غیر نظامی را اعدام و یا آوار ه کرد .

اگر کشتار ده ها هزار نفر از هموطنان ایرا نی توسط ولایت فقیه یک استثنا هست چرا کشتار مردم عراق توسط صدام و بعد هم توسط نیروهای اشغالگر که در گیر جنگ بودند ، استثنا تلقی نشود؟

چرا هیتلر ازاین تبصره استفاده نکند ؟ چرا میلوسویچ دستور دهنده قتل عام مسلمانان در دادگاه جنایات جنگی از این قاعده استعفا نکند ؟

تفکری که برای انسان و جا ن انسان ارزش قائل شود برای محاکمه قاتل یک انسان هم استثنا قائل نمی شود چه برسد به استثنا شمردن قتل ده ها هزار فعال ا جتماعی و سیاسی عمد تا جوان که ، هزاران هزارآنها نه تنها اسلحه ندیده بودند ، که گلوله ای هم در عمر کوتاهشان شلیک نکرده بودندا. انها طعم اسلحه را زمانی که گلو له های جوخه های اعدام تن های رنجور انان راکه چشمانشان هم بسته بود ،تکه تکه می کرد برای چند ثانیه ای حس کردند. حسی که هیچگاه نتوانستند برای همسران و یا فرزندان خود ، منتقل کنند. برای ا ینکه دوستان شما ما نند لاجوردی ، استثنائا ، زندگی را که حق انسانِی ، خدائی و طبیعی هر بشری هست رااز انان گرفتند.

آقای خا تمی شمابخوبی می دانید که میلیونها ایرانی ، بدلیل سرکوب روزنا مه ها و دستگیری روزنامه نگاران نمی توانند عقاید درونی خودشان را نسبت به حا کمیت بیا ن کنند. . لطفا خا موش باشید . کمتر به شعو ر بخشهای عمده مردم ایران که خواهان تغییر اساسی انسانی هستند ، توهین کنید.

آقای خاتمی زندگی سیاسی آقای خمینی در دهه 60 به بعد ، در قتل عام ها و ادا مه جنگ با هیچ منطقی قابل دفاع نیست . سعی نکنید با سو استفاده از عدم آزادی بیان و سرکوب رسانه ها و روزنا مه نگاران ، از اب گل آلود جنبش سبز برای ولایت فقیه ، ماهی بگیرید. خامنه ای در سرکوب مخا لفان و حذف فیزیکی جناح مغلوب ، از حکم ” استثنائات ” آقای خمینی استفاده می کند. و اقای خمینی با ابداع و تثبیت ولایت فقیه ، بدعت گذار غیر قانونی شدن ایران شد که همچنان در براین پاشنه بی قانونی می چرخد.

در پایان باید اینرا گفت که ما بر عکس خاتمی و دوستانشان در دهه سیاه 60 که با سکوتشان که همچنان ا دامه دارد بزرگترین ظلم را به یک ملت روا داشتند ، از حقوق ایشان و همه فکرهایشان دفاع می کنیم .

ما در عین حالی که از جنبش سبز دموکراسی و حقوق بشر مردم ایران دفاع می کنیم ، ولی تباهی ها و ستم های وارد شده بر میلیونها ایرانی( چه مسلمان و چه غیر مسلمانرا ) که مجبور به ترک وطن در زما ن حاکمیت ولی فقیه ” استثنائی ” شده اند را فراموش نمی کنیم و با یاد اوری آن تلا ش داریم که از تکرار ان در تاریخ جلوگیری کنیم.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!