بگذارید

بگذارید  اشتباه کنم
 

تردید فدای اشتها کنم
 

بگذارید   قدم اول  بردارم
 

تمسخر را با ایثار بشکافم
 

بگذارید حماسه  را  باز سازم
 

تا به کی افسانه در خواب بینم
 

بگذارید  تنها بمانم
 

تا  در سحر مرگ شب بینم
 

بگذارید خدا شوم
 

تا  دوباره کودکی در یابم
 

بگذارید انتقام رویاگیرم
 

که بی عشق من میمیرم
 

اورنگ
 Nov 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!