شصتمین سال

شصت سا ل قبل زمانیکه ملت ایران در چنگا ل استعمار خارجی واستبداد داخلی دست و پا میزد ومحمدرضا شاه با برپاکردن مجلس موسسان قلابی وافزودن به اختیارات خود آشکارا قدم درجاده دیکتاتوری وپایما ل کردن حقوق ملت نهاده بود، دکترمصدق رهبر نهضت ملی ایران برای استقلال وآزادی واستیفای حقوق وآزادیهای ملت ایران قیام کرد. مصدق ونوزده نفرهمراهان اوپس از چهار روز تحصن بی نتیجه درکاخ مرمر که بعنوان اعتراض به تقلب درانتخابا ت دوره شانزدهم مجلس شورای ملی بعمل آوردند سرانجام درروز اول آبان ما ه 1328 درمنزل دکترمصدق تجمع پیداکرده و تا سیس سازمان جبهه ملی ایران رااعلام داشتند دراثرمقاومت و ادامه مبارزات دکترمصدق وجبهه ملی انتخابا ت تهران باطل اعلام شد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!