تظاهرات ١٣ آبان

حوالی ساعت ساعت 10:00 نیروهای سرکوبگر گارد ویژه و پاسداران ولی فقیه بسوی مردم بی دفاع یورش بردند و آنها را آماج باتونهای خود کردند. نیروهای سرکوبگر وحشیانه به زنان و مردان مسن و جوانان یورش می برند ولی مردم علیرغم یورشهای وحشیانه آنها به راهپیمائی خود ادامه میدهند وشعار مرگ بر دیکتاتور سر می دهند. در حال حاضر تمامی مسیرهای منتهی به میدان 7 تیر را مسدود کرده اند و خیابانها به اشغال سپاه پاسداران و گارد ویژه ،نیروی انتظامی در آمده است.

در مسیر کریم خان زند- ه میدان 7 تیر 7 نفر از جوانان توسط نیروهای لباس شخصی پس از ضرب و شتم وحشیانه دستگیر و به نقطۀ نامعلومی منتقل شدند.

علیرغم سرکوب شدید لحظه به لحظه بر تعداد مردم افزوده می شود و به اعتراضات خود ادامه میدهند.

نیروهای سرموبگر ولی فقیه،سپاه پاسداران،گارد ویژه،نیروی انتظامی،بسیج و لباس شخصیهای بر نیروهای خود افزوده اند.

http://freedommessenger.blogspot.com/2009/11/supreme-leaders-anti-riot-guards.html

 

 

 

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!