شعرهای من

همه جاهستی

اما به نام تو شک نمی کنند

مرا  تنها در روزنامه های سپید وطن چاپ می کنند

و تو نگاه می کنی

 

یقین دارم که می فهمی

دستانت

صورت و تعجب ترا پاک می کنند

دوباره از تمام ویترین ها

کتاب فروشی ها

دکه ها فرار می کنی

و هیچ روزنامه ای را به خانه راه نمی دهی

 

پاییز برگ های مرا در کوچه های سرد صبح پهن می کند

تو نگاه می کنی

و انتظار می کشی

اما روزی

شعر هایم

دیوارهای شهر/ موسیقی خانه تو را فتح می کنند

دیگر انتظار نمی کشی

و  تعجب نمی کنی

 

آنروز تنها تو و شعرهایم می تپید

و حکایت مرا برای حاضرین اقرار می کنید

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!