گروگانگیری کاری نسنجیده و زیانبار بود

جبهه ملی ایران با وجود اعتراض شدیدی که به مناسبت مباشرت ‏آمریکا در کودتای 28 مرداد 1332 نسبت به آن کشورداشت در آبانماه ‏‏1358 با گروگان گیری مخالفت کرد و در بیانیه ها و روزنامه پیام ‏جبهه ملی این مخالفت را با دلایل استوار و پیش بینی مضرات آن ‏منعکس ساخت . هم اکنون جبهه ملی ایران معتقد است که کشور ما ‏برای پیش گیری از ادامه ی ضررهای ناشی از گروگان گیری و خصومت ‏باب روابط دوستانه و تعامل را با آمریکا بگشاید و در آینده از ‏گزند دشمنی ها و چالش ها و موذیگری های او بپرهیزد .‏

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!