تعارف نکنید بزنیداینها را!

با بهاره هدایت دبیرکمیسیون دفتر تحکیم وحدت درمورد دستگیری های اخیر دانشجویی و همچنین راهپیمایی دانشجویان به مناسبت 13 آبان مصاحبه کرده ایم. او می گوید: “با گوش خودم شنیدم یکی از فرماندهان میدان وقتی گاردی ها حمله و با باتوم فقط تهدید می کردند، می گفت تعارف نکنید بزنیداینها را!”

خانم هدایت که از فعالین سرشناس دانشجویی است در مورد آغاز تظاهرات دیروز می گوید: “ساعت ۱۰ صبح جمعیتی حدود ۵ هزار نفر از درخیابان قدس دانشگاه تهران در حال تظاهرات بودند که جلوی آنها را می گیرند و جلوی درصف می کشند به نحوی که دانشجویان نمی توانند خارج شوند. این جمعیت به داخل دانشگاه برگشت و به سمت سردر دانشگاه تهران رفت حدود ده متری هم از در دانشگاه خارج شدند و تا چند ساعت همان جا شعار می دادند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!