ازغرب زد گی تاعرب زد گي

درهتل صفائيه يزد: اين هتل که هتل خوبي هم هست و خيلي سعي شده تا با نقشه سنتي و اصيل ايراني ساخته شود يک کافي شاپ دارد با کلي نقاشي از پرده هاي نقالي شاهنامه ،کربلا ، نادرشاه و … يکي از دوستان اشاره کرد که سياوش هم هنگام عبور از آتش پرچم” نصر من الله” به دست دارد. تصور کنيد گذر سياوش از آتش را با پرچم “نصر من الله وفتح قريب”….واقعا باعث تاسف است.عرب زدگي و افراط در مسلماني يعني همين
نگاه کنيد: گذر سياوش از آتش با پرچم نصر من الله وفتح قريب

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!