براى سهيلا بى پناه ترين ايرانى

يادداشتى از فرزانه روستايى

سهیلا قدیری تنها ترین و بی پناه ترین ایرانی كه زندانهای کشور تاکنون به خود دیده، امروز اعدام شد. نه کسی را داشت كه برای اعدامش التماس کند و نه حتی بیرون در زندان اوین کسی منتظر بود تا انجام اعدام را به اطلاعش برسانند. کسی بدن بی جان او را تحویل نمیگیرد و هیچ ختمی به خاطر او برگزار نمیشود.
 

http://www.etemaad.ir/PDF/88-07-30/etemaadp01.pdf

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!