توافقی با غرب حاصل نخواهد شد

صادق زیبا کلام با اشاره به اظهارات اخیر رییس جمهوری روسی مبنی براینکه “اگر پیشرفتی در مذاکرات هسته ای صورت نگیرد تحریم امکان پذیر است” گفت که تحریم های جدید هزینه سنگینی را دربخش های مختلف ایجاد خواهند کرد، اگر چه مسوولین به آن بهایی ندهند. این استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با روز مشکل اصلی پرونده هسته ای را شبیه شدن آن با مساله جنگ دانست که کسی درمورد آن نمی تواند درداخل کشور صحبت کند،  درحالی که هزینه های آن بسیار بیشتر از منافع ودستاوردهای آن است. این گفت و گو در پی می آید.

با توجه به عدم موافقت دولت ایران با پیشنهادغرب در خصوص انتقال کیک زرد به خارج و تهیه سوخت در کشورسوم و چشم انداز تاریکی که در ادامه مسیر وجود دارد، شما سرانجام مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ را چگونه ارزیابی می کنید؟

تا وقتی که ما نگاه ارزشی وایدئولوژیک به مساله هسته ای داریم به هیچ پیشرفتی در این پرونده نخواهیم رسید. چون برای ما پر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!