نخستین بیماران پارازیت های سپاه به مراکز درمانی مراجعه کردند

با طولانی شدن پارازیت‌های ماهوا‌ره‌ای به تازگی افرادی به مراكز درمانی مراجعه کرده اند كه بیماری آنها ناشی از اثرات تشعشعات پارزیت‌های ماهواره‌ای است. تشعشعاتی كه از حدود یك ‌ماه پیش بحث‌ پیرامون زیان های آن در کشور جریان دارد.هر روز بر شدت این نوع پارازیت‌هااضافه می‌شود و اگر تا هفته گذشته امكان دیدن یك شبكه ماهواره‌ای بود،از این هفته تمامی شبكه‌ها به مدد این پارازیت‌ها، كاملا غیرقابل رویت است، از سوی دیگر عوارض آن بصورت بروز بیماری های ناشی از پارازیت قابل رویت شده است!هیچ مقامی حاضر به پذیر مسئولیت این پارازیت ها نیست و در این زمینه اطلاعاتی به مطبوعات نمی دهد. البته منظور مقامات غیر نظامی است، زیر تاکنون کسی از فرماندهان سپاه دراین باره سئوال نکرده است. یعنی از کانون اصلی ارسال این پارازیت ها و دارنده اصلی دستگاه های ارسال پارازیت. فرکانس پارازیت های ماهواره ای پر قدرت از فرکانس های مخابرات ایران گز… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!