احسان فتاحیان قبل از اعدام توسط بازجویان کشته شده بود !

احسان فتاحیان اهل کرمانشاه در مردادماه سال
جاری در شهر کامیاران از توابع استان کردستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت
شد، نامبرده در دادگاه اولیه در آبان ماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب
سنندج به ده سال حبس تعزیری توام با تبعید به زندان رامهرمز خوزستان محکوم
گردید که پس از اعتراض ، پرونده به دادگاه تجدید نظر استان کردستان ارجاع
گردید.ظاهرا تعجيل در اجراي
حكم اعدام احسان، در پي نامه ي تذكر آميز روز پنج شنبه ي قوه ي قضاييه به
دادگستري سنندج در خصوص عدم تامل در اجراي اين حكم صورت گرفته است.اما
بنا به گزارشات غیر رسمی که توسط زندانیان هم بند وی به بیرون درز کرده
است و نقل تمام محافل کرد منطقه است . داستان چیز دیگری است . احسان شاکی
خصوصی نداشت و اگر جرم او محاربه و براندازی بود در همان دفعه اول حکم
اعدام را میگرفت . بعد از اینکه احسان
به حکم 10 سال حبس اعتراض قانونی میکند . مجدد توسط باز جو یا …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!