آخونده توی اتوبوس

آخونده توی اتوبوس

خودشو کرده بود لوس

گفت اینطور به راننده

کم بازی کن با دنده

بگو به من ببینم

میشه اینجا بشینم

راننده گفت به آقا

بتمرگ به همینجا

آقا شد عصبانی‌

گفت به او که میدونی‌

کسی‌ که توی جاده

همه وقتشو داده

بچه ش مال خودشه

یا که همسایهاشه

گفت راننده با حال

صبر می‌کنم یه چند سال

اگر شکل خودم بود

مثل من و زنم بود

خیال من آسوده

که بچه من بوده

اما اگر که داش دم

ما میفرستیمش به قم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!