آیا میشود فارسی را تحول داد

شاید چون ما در خارج از ایران زندگی میکنیم بیشتر کمبودهای زبان فارسی به چشممان میخورد. اگر با چشمی جدید به زبان فارسی نگاه کنیم نکات عجیب را سریع میبینیم:

برای صدای «س» سه حرف داریم سین س ، صات ص و ث. ما هر سه حرف را همسان تلفظ میکنیم! صداهای «ت» «ز» «ق» «ه» در همین حالت هستند. البته در عربی این حروف تلفظات مختلفی دارند ولی به چه دلیل ما باید این طریق را ادامه بدهیم؟

براحتی میشود این هشت حروف(ذ ظ ط ض ص ث غ ه) را حذف کرد وبا این کار یاد گرفتن فارسی واستفاده کامپیوتریش را راحتتر خواهد کرد.

بعد از آن باید به مشکل حروف با صدا رسیدگی کرد. بدون زیر و زبر شما چگونه «هفت تیر» را تلفظ میکنید؟ هفته تیر یا هفت تیر (اسلحه)

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!