قتل های هولناک در بند زنان زندان گوهر دشت

اخبار روز: فعالین دموکراسی و حقوق بشر در ایران گزارشی منتشر کرده اند که مطابق آن زنان زندانی در زندان گوهر دشت از سال ۱٣٨۴ قربانی جنایات سازمان یافته ای شده اند که تا امروز ادامه دارد. در این گزارش گفته شده است دست کم ۹ زن در جریان این قتل های زنجیره ای تا کنون قربانی شده اند.

در این گزارش پرده از یکی از هولناکترین جنایت ها علیه زنان زندانی بی دفاع در زندان گوهردشت کرج که تا به حال باعث گرفتن جان چندین زن زندانی شده است برداشته می شود. دستور دهندگان و مجریان این جنایات، برای پوشاندن جنایت های خود در جواز دفن قربانیان، علت مرگ را خوکشی و یا نرسیدن مواد مخدر ذکر کرده اند.

قتل های زنجیره ای که از سال ۱٣٨۴ آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. گفته می شود که آخرین آن به قتل رساندن زندانی بنام هدیه مویدی بوده است. تا به حال نام ۹ زن زندانی که بطرز فجیع در بند ۷ زنان زندان گوهردشت به قتل رسیده اند محرز شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!