رویدادهای اخیر کشور و تحولات جاری در جبهه ملیون

اديب برومند : جبهه ملي ايران غير از اعضاي شوراي مركزي كه مجاز در شركت در انتخابات نبودند اعضاي سازمانها و هواداران پيرامون خود را در اين مورد مختار گذاشت و در اعلاميه اي كه در تاريخ 5 خرداد منتشر كرد به كار گيري مصلحت و تعقل را سفارش نمود. پس از آن چون سلامت و صحت برگزاري انتخابات مورد اعتراض ميليونها نفر قرار گرفت جبهه معتقد به تجديد انتخابات و رعايت جانب راهپيمايان آرام بود ولي متاسفانه دولت به اين موضوع ترتيب اثر نداد و به اقدامات سركوبگرانه خونين دست زد كه در نتيجه آن جنبش سبز در صحنه ملي سياست ايران پا گرفت. اكنون دولت وظيفه دارد كه به جاي سركوب از طريق مسالمت به خواسته هاي قانوني اين جنبش تن در دهد و مردم ايران را بيش از پيش ناراحت و خشم آلود نسازد.

جبهه ملي ايران معتقد است كه اقدامات خشونت آميز موجب جري تر شدن انبوه مردم ناراضي و عصباني است و راهكار درست نرم خويي و احترام به تجمع هاي قانوني مي باشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!