۱۰۹ سازمان حقوق بشری نقض حقوق بشر در ايران را محکوم کردند

بيش از يکصد سازمان مستقل حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی از سراسرجهان از هئيت های نمايندگی در سازمان ملل متحد خواستند که از قطعنامه مجمع عمومی در محکوميت نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران حمايت کنند، و از جمهوری اسلامی بخواهند که الزامات بين المللی حقوق بشر کشور ايران را رعايت کند. اين گروه های سازمان حقوق بشر در نامه مورخ ۲۰ آبان خود تاکيد کردند که ” وضعيت حقوق بشر در ايران، پس از قطعنامه سال ۲۰۰۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، همانگونه که دبير کل در گزارش اخير خود اعلام کرده، بشدت وخيم شده است. اين امر فوری ترين موضوع اخلاقی و يک وظيفه برای جامعه بين الملل است که به دولت ايران تاکيد کند که معيارهای مشترک حقوق بشری بايد رعايت شود.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!