حرامزاده

سلام ایران!
من دختر حرامزاده ی توام
پدرانم را می شناسم
ناصرالدین شاه و ملیجکانش
و مادرانم
زنان گیس بریده ی اندرونی ها
من دختر حرامزاده ی توام
آن ارگ بم
که دو پایش در زلزله هایت فرو رفته ست
همان زاینده رودی
که دیگر
نمی زاید
 
صدها سال می شود
و این اولین نامه ای ست که برایت نوشته ام
می دانم
پدرت مرده است
و مادرت بر سر بریده ی خودش
تاج می زند
پسرت هم سرباز بوده است
و شیمیایی آبادان و خرمشهر و اهواز
می دانم
همیشه جنگهایت نبردی مقدس بوده اند
و کتابهای آسمانی ات
معجزات خدایان کوری که حروف نابینایان* می دانسته اند
شاید برای همین
تنها مردگانند که می توانند تاریخ تو را
ادراک کنند
 
سلام ایران
من دختر حرامزاده ی تو ام
و امروز که حامله ام
جنینم درخت نحیفی ست
که هرگاه به تجاوز خواهران کوچکش فکر می کند
می لزرد و برگهایش
زرد می ریزند
 
سلام ایران
من دختر حرامزاده ی تو ام
و دوست دارم آنقدر صدایت کنم
تا بفهمند هنوز هم زنده ای
که اگر نه
تنها چون ندا
پس از مرگ
مشهور خواهی شد.

Leila Farjami: PersianEnglish blogs

Just Another Neda   Hello Iran!
I am your bastard daughter
I know my fathers
Nassir-i-din Shah and his regal clowns
and my mothers
braid-chopped women of Harem interiors,
I am your bastard daughter,
the Bam castle
whose two feet sank in earthquakes
the Zayandeh river
no longer
flowing…
 
It has been one hundred years
and this is the very first letter I have written you
I know your father is dead
and your mother wears a tiara
on her severed head,
your son has been a soldier
a chemical cripple of ravaged cities,
I know
your wars have always been “sacred battles”
and your celestial books,
the miracles of blind gods who have known the Braille alphabet,
this is perhaps why only the dead
can decipher your dark history.
 
Hello Iran!
I am your bastard daughter
pregnant today,
and my fetus is a feeble sappling
shivering and losing her leaves
each time she broods over the rape
of her little sisters.
 
Hello Iran!
I am your bastard daughter
and I love to keep calling your name
for them to notice you are still alive,
otherwise
you will be just another Neda,
famed
only for dying.
 
Leila Farjami

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!