‫آرزوی دشمنان ایران برای تغییر زبان فارسی

پس از سردرگمی حاصل از مشاهده حرکت افتخارآفرین مردم ایران، نظامی که اینک با تباهی های خود مشغول شده، ناچار از تسریع ‫پروژه های از قبل دیکته شده است
.
یکی از این پروژه ها (تلاش برای حذف کامل یا بخشی از زبان فارسی) با هدف قطع ارتباط ‫ایرانیان ،خصوصا جوانان با ریشه های فرهنگی خود، بوده است. اینک شاهد تلاش هایی در این سو، از گوشه و کنار هستیم و خواهیم ‫بود.
شرایط حاکم بر وطن مانند حکمی بر همگان است برای حفظ و ارتقاء هوشیاری فردی و جمعی.
تلاش برای تغییر کل و یا بخشی از زبان فارسی در جهت قطع ارتباط ایرانیان با ریشه های خود بوده است ،که این از دیر باز در دستور کار دشمنان ایران خصوصا در برخی همسایگان وجود داشته است، آرزویی که اینک قصد نموده اند بدست کار گزاران داخلی خود آن را انجام ‫دهند.‫

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!