بهمن احمدی امویی دوباره به سلول انفرادی منتقل شد

راساس خبرهای دریافتی از بند 350 اوین بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار
دیشب دوباره به سلول انفرادی منتقل شد. وی پیش از این نیز شصت و پنج روز
در بند 209 اوین در سلول انفرادی بوده است.

پس از انتقال بهمن احمدی امویی به سلول انفرادی تمامی تماس های تلفنی زندانیان بند 350 با خانواده هایشان قطع شده است.
گفته می شود علت انتقال احمدی امویی و قطع تلفن های بند 350 به خاطر
اعتراض شب گذشته زندانیان حوادث پس از انتخابات در این بند به شرایط
نامناسب رفاهی و بهداشتی این بند بوده است.

جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی نیز دیروز در نامه ای به دادستان
تهران نسبت به وضع نامناسب بند 350 زندان اوین که تعدادی از زندانیان
حوادث پس از انتخابات در آن نگه داری می شوند ،اعتراض کرده بودند.

در بخشی از این نامه آمده است: بیش از پنج ماه از بازداشت عزیزان ما
در حوادث پس از انتخابات ما می گذرد اما هنوز وضعیت بسیاری از آنان نامشخ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!