«فقط جنگطلبان و تندروها از نایاک انتقاد میکنند»

آقای پارسی از نایاک انتقاد می‌شود که پیگیر سیاست‌هایی‌ست که عملاً دولت ایران به دنبالش است. پاسخ شما به منتقدین‌تان در این حوزه چیست؟

سیاست‌هایی که سازمان نایاک از آن حمایت کرده، سیاست‌هایی‌ است که به نفع مردم ایران و به نفع مردم آمریکا است. ما ضد جنگ هستیم. ما نظرمان این است که اگر میان ایران و آمریکا جنگ شود، هم به ضرر مردم آمریکا خواهد بود و هم به ضرر مرد ایران و از همه مهم‌تر به ضرر مردمی می‌شود که در ایران از دموکراسی طرف‌داری می‌کنند.

به خاطر همین ما خیلی سفت و محکم از جنگ جلوگیری کرده‌ایم. متأسفانه به همین دلیل گروه‌هایی که طرف‌دار جنگ هستند، و گروه‌های تندرویی که در واشینگتن هستند، کمپین بسیار بزرگ ضد نایاک را شروع کرده‌اند و سعی می‌کنند صدای قوی ایرانیانی که در آمریکا هستند را کاملاً شکست دهند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!