نبرد و جدال

نبرد ما عادلانه نبود

نگاه سیاهت خمار بود

دستهای من بسته از غرور

مژه های چشمت خط رویا بود

صورتم سوخت باسیلی حقیقت

لبانت به قرمزی انار بود

لبم فریاد کشید امان

پوستت به شادابی سیب بود

چشمم پر آب شد از درد

گیسویت بازیچه باد بود

زانو زدم بر زمین

روی تو همرنگ ماه بود

نه نبرد ما عادلانه نبود

جدال ما زندگی بود

اورنگ
Nov 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!