بسیج وهفت هزار پایگاه مزدوری

حکومت
جمهوری اسلامی در کنار نهادهای امنیتی,نظامی,انتظامی واطلاعاتی بیش از هفت
هزار پایگاه جاسوسی وخبر رسانی در پایتخت ایجاد کرده است.براساس آمار بدست
آمده تعداد پایگاه ها ومراکز خبررسانی بسیج در پایتخت بیش از هفت
هزارپایگاه است.دراین پایگاه ها نیروهای بسجی وظیفه دارند در دفاع از رژیم
وارد عمل شوند.

عملیات نیروهای بسيجي برای دفاع از آرمان های انقلاب یا به تعبیر بهتر دفاع از حکومت آخوندی شامل این برنامه ها وطرح ها می گردد:

حضور گسترده در برنامه ها,مراسم ها ,همایش های حکومتی,راهپیمایی های
سنتی,حضور در برابر برخی سفارتخانه,تجمعات حکومتی دیکته شده,حضور در
سخنرانی های رهبریا دیگر وابستگان حکومت,ایجاد شبکه های اطلاع
رسانی,همکاری با نهادهای امنیتی در قالب طرح امر به معروف ونهی از
منکر,کمک به حراست ارگان ها,دانشگاه ها,مراکز اموزشی,ادارات ساز… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!