شکرگزار چه؟

در این روز شکرگزاری، ساکنین ایرانی تبار آمریکا بیش از بسی دیگران مورد برای شکرگزار ی دارند. مشتی از خروار دلایل از این قرار است:
 
1- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه آنچه که خواهند پوشند و خورند و نوشند.
 
2- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه آنچه که خواهند گویند و نویسند.
 
3- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه آنچه که خواهند بینند و شنوند.

4- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه آنچه که در خانه هستند در کوی و برزن باشند.
 
5- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه راست گو باشند و نه برای ادامۀ حیات دروغزن حرفه ای.

6- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه خدا را پرستند، نپرستند، دین و آئین خود را داشته باشند و برایش بازخواست نشوند و هزینه نپردازند.
 
7- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه برای اعادۀ حق خود به مراجع قضایی رجوع کنند و حتی حکومت و حکومتگران را برای پاسخگویی به پای میز محاکمه کشند.

8- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه اگر دیدند حیوانی، چه رسد به انسانی را آزار میدهند، عضوی از وجودش را قطع  و یا شلاقش میزنند از سر بی چارگی تنها تماشاگر و شرمسار وجدان خود نباشند، پلیس خبر کنند.
 
9- میتوانند بدون کوچکترین ترس و واهمه در ملاء عام بر لبان نگارشان بوسه زنند، در آغوشش گیرند و با صدای بلند ابراز عشق کنند.
 لُب کلام، میتوانند انسان باشند، انسان آزاده.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!