در باره پیام زیبای بهاره هدایت نماینده جنبش دانشجویان

جناب رهبر خود کامه ایران

پیام دخترم بشنو

که می گوید 

تلاش اهرمن بیهوده می‌باشد

حیاتش رو به پایان است

اگر چه روز و شب تاریک می‌باشد

ولیکن مشعل امید در دلها فروزان است

بهاره دخترم گوید

زمستان رو به پایان است

ولی‌ از تو چه پنهان است

بهاران در پی این روز‌های سرد می‌‌آید

  و این خارج ‌ز افکار و اراده

یا تلاش این پلیدان است

بهار سبز میاید

و حتی این کویر لوت ما هم سبز میگردد

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!