وزير علوم: تفکيک ‌جنسيتی مطابق با جهان‌بينی اسلامی

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا درباره اينکه وزارت علوم چه رويکردی در مورد بحث‌هايی که در مورد تفکيک جنسيتی عنوان می‌شود دارد گفت: بنده تازه ديروز درباره تفکيک جنسيتی بحث‌هايی شنيدم، ما در کشور دموکراتيک زندگی می‌کنيم که البته انتخابات، ليبرال دموکراسی را به طور کامل به باد داد، بر همين اساس به راحتی می‌توان نظرات را عنوان کرد. ما هم اين نظرات را دريافت می کنيم و روی آنها کار کارشناسی انجام می‌دهيم و آن چيزی که با جهان‌بينی اسلامی مطابقت داشته باشد را اجرا می کنيم.
وی افزود: ما رشته‌هايی را خاص زنان و رشته‌هايی را خاص آقايان می‌خواهيم و اين بحث در تمام دنيا هم وجود دارد و در کشور هم دانشگاه‌هايی همچون الزهرا(س) و امام صادق(ع)نيز مخصوص آقايان وخانم‌ها داريم و اشکالی هم ندارد و ومثبت و خوب است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!