يوزپلنگ ها به«سرنگتي ايران» بازگشتند

گزارش ميراث خبر و به نقل از دبيرخانه پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي ، عسکبرداري از يوزها در حالي صورت گرفته که دو ماه پيش کارشناسان پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايي  که نسبت به عدم مشاهده يوزپلنگ ها در پارک ملي کوير ابراز نگراني مي کردند.

محيط بانان پس از مکان يابي 40 دوربين تله اي را در نقاط مختلف پارک ملي كوير نصب کردند تا حضور احتمالي يوزها را به ثبت برسانند. اين در حالي است که آخرين مشاهده مستند از يوزها در اين منطقه به سال 1381 بر مي گردد.

سرانجام اين دوربين ها هفته گذشته حضور دو يوزپلنگ را در اين منطقه به ثبت رساندند. بر اساس گزارش هاي ارسالي اين يوزها هفته گذشته در زون امن پارک در حوالي منطقه سياه کوه عکسبرداري شده اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!