کهکشان یار

بدنیا آمدن ستاره یار

انفجاری آسمانی در بهار

زمان ابدیتی کوتاه از تقدیر

سکوتی در خلع زندگی حقیر

نوری رسیده از راه دور

خدائی خموش وخسته از غرور

خورشید فقیر از استراحت

ماه عاشقان که میکشد حسرت

بیا برقصیم با ستاره یار مستانه

در راه شیری با عشقی جاودانه

تا ابدیت …..

اورنگ
Nov 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!