آخوند احمد خاتمی: حضرت ابراهیم و فرزندش بسیجی بودند

آخوند احمد خاتمي در خطبه اول نماز عید ادعاهایی را در مورد حضرت ابراهيم
(بت شکن) و فرزندش اسماعيل مطرح ساخت؛ از آنجمله حضرت ابراهیم و فرزندش را
بسيجي دانست و گفت: فرهنگ بسيج، فرهنگ علوی، فرهنگ عاشورا و فرهنگ مهدوی
است!

اینساید آف ایران :احمد خاتمي خطيب نماز عيد قربان نسبت به
برخورد گزينشي رسانه‌ها با سخنان اخير علی خامنه ای انتقاد کرد و از رسانه
ها خواست تا از تهمت زدن به مسئولين نظام بر حذر باشند! او ادامه داد:
معناي فرمايش رهبري اين است كه تخريب و انتقاد ناروا صورت نگيرد و به
معناي اين نيست كه باب انتقاد بسته شود

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!