حضور سرزده دانشجویان ایرانی مقیم پاریس در جلسه فرستاده احمدی نژاد در پاریس

دوشنبه ۹ آذرماه ۱٣۸۸- روز
شنبه هفت آذر ماه جمعی از دانشجویان و اعضای کمیته ضد سرکوب شهروندان
ایرانی مقیم پاریس با حضور خود در نشستی با عضو شورای مرکزی بورس وزارت
علوم دولت غیر قانونی خواستهای شفاف و قانونی و اعتراضی جنبش سبز را به
گوش اقتدار گرایان رساندند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!