رنگ علف

های که من مرتکب خبط دگر نمیشوم
باز در این مبارزه خاک به سر نمیشوم

شعار مرگ و زندگی برای کس نمیدهم
اسیر زنده مرده‌ی یک دو نفر نمیشوم

اگر که سبز گشته‌ام؛ بگو به مدعی که من
رنگ علف شدم ولی؛ خوراک خر نمیشوم!

هادی خرسندی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!