استقبال کمرنگ اصفهانی ها از محمود احمدی نژاد

رئیس دولت: در مسائل هسته‌ای اگر پدرشان‌هم در بیاید مذاکر نمی کنیم

شبکه جنبش راه سبز (جرس): در حالی که در روزهای اخیر، تبلیغات گسترده ای برای حضور مردم در میدان امام اصفهان برای استقبال از احمدی نژاد شده بود، جمعیت کمی از احمدی نژاد استقبال کرد تا آن جا که برخی شنیده ها در بین مردم در میدان امام اصفهان تا لغو این مراسم به دلیل استقبال کم مردم هم پیش رفت.

به گزارش کلمه، دیدار مردمی احمدی نژاد در حالی بیش از ۴ ساعت به تعویق افتاده است که جمعیت در میدان بسیار کمتر از حد انتظار مسئولین بود.

مردم ناراضی که درخواست رسیدگی به جواب نامه های خود در دور قبلی را از رییس دولت داشتند، ‌با در دست داشتن کپی نامه های قبلی خود اعتراض خود را به عملی نشدن وعده های احمدی ن‍ژاد نشان دادند. به علت تاخیر ۴ ساعته و سردی هوا و بی اعتنایی مردم به حضور رییس دولت حاضر برگزار کنندگان برنامه در ساعات اولیه قصد لغو برنامه دیدار مردمی را داش… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!