بسيج دانشجويي دانشگاه تهران به انواع سلاح سرد وباتوم و .. تجهيز شد

از بسيج دانشجويي دانشگاه تهران وعلوم پزشکي تهران خبر مي رسد که اين نهاد شبه نظامي تعداد زيادي باتوم وسلاح سرد مانند چوب وچماق,اسپري فلفل وگاز اشک آور وارد دانشگاه کرده است. بسيجي ها به طور علني دانشجويان دانشگاه تهران وعلوم پزشکي تهران را تهديد کرده اند که در صورت شرکت در تجمعات اعتراضي روز16 اذر به شدت با آنها برخورد خواهد شد.گزارش هاي دريافتي حاکي از اين است که دفاتر بسيج دانشجويي در دانشکده هاي فني ومهندسي,عمران,شيمي,علوم پايه,هنرهاي زيبا,ادبيات,حقوق وعلوم سياسي,دانشکده داروسازي وساير دانشکده هاي دانشگاه علوم پزشکي به انبار تجهيزات سرد براي مقابله با دانشجويان در روز 16 آذر تبديل شده است.نيروهاي شبه نظامي بسيج از مقامات بالا دستور دارند تا در روز16آذر ضمن حمله به تجمع دانشجويان با باتوم وچوب وچماق آنها رامضروب وشناسايي کنند.

اسماعيلي وخاکسار از سردسته هاي اصلي بسيج دانشجويي مسئوليت ضرب وشتم دانشجويان را برع… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!