بیانیه ژنرال مک کریستال فرمانده نیروی کمکی بین المللی ناتو و نیروهای ارتش آمریکا در افغانستان

مرور اوضاع افغانستان و پاکستان از سوی رئیس جمهور ، مأموریت نظامی مرا با امکانات لازم برای انجام وظائف مان روشن ساخت . شفافیت وتعهد در اجرای روئوس پیام رئیس جمهور اقدامی بس خطیر برای ایجاد امنیت برای افغانستان و محو دامنه تروریسم در افغانستان که صلح منطقه و امنیت جهان را تهدید کرده است بشمار میرود. هدف نیروی کمکی امنبت بین المللی ناتو نیز متقابلأ روشن است. ما در کناریکدیگر برای بهبود امنیت افغانستان وانتقال سریع مسئولیتها به نیروهای امنیتی افغانستان تلاش خواهیم کرد. در این میان ، همزمان که ما توانائی های ارتش و نیروهای انتظامی افغان را گسترش میدهیم ، همپایان افغانی ما نیازمند پشتیبانی نیروهای ائتلاف هستند. این هدف اساسی ما درماههای آ ینده خواهد بود. 42 کشور دیگر نیروهای ائتلاف از تعهد در تقویت نیروهای ایالات متحده آمریکا و موفقیت در افغانستان بعنوان یک همکاری نظامی و غیر نظامی بین المللی بهره مند خواهند شد. زیرا موفقیت در افغانستان باید با یک همکاری بین المللی و تلاش همگانی غیر نظامی ونظامی همراه باشد تا بتواند ثبات همیشگی را در دراز مدت تأمین کند. تعهد و هم آهنگی جامعه بین المللی مو جبات تغیرات اساسی در افغانستان چون امنیت ، محیطی آ رام برای دولت درتقویت امکانات اقتصادی و آزادی برای هر افغانی که بخواهد زندگی را بنحوی که خود یخواهد در افغانستان ایجاد خواهد کرد. ما در افغانستان با چالشهای فراوان روبرو هستیم ، اما بدون تردید تلاش های واقعی ما حکم میکند که نه مردم افغانستان ونه جامعه بین المللی خواهان آن هستند که افغانستان پناهگاهی برای ترور و خشونت باقی بماند. نیروهای ائتلاف از تعهد پرزیدنت اوباما در تصمیم بر تفویت مردم افغانستان در ترد شورش و یاغی گری درساختن آینده خود دلگرم شده اند. دسامبر

2009 ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!