” فرهاد رهبر خواستار ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه شد”

فضلی فرمانده سپاه استان تهران در سخنانی پیرامون حوادث پس از انتخابات با اشاره به حمله نیروهای لباس شخصی به دانشجویان کوی دانشگاه تهران مدعی شد که فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران خواستار ورود نیروی انتظامی به کوی شده است.

به گزارش خبرنامه امیرکبیر فضلی در سخنان خود همچنین مدعی شده است که افرادی که به کوی دانشگاه تهران حمله کردند نه بسیجی بوده‌اند و نه سپاهی.

فضلی گفته است:  “;وقتی که وارد مرکز کنترل ترافیک شدیم مانیتور بزرگ مرکز محل ورود کوی دانشگاه را نشان می‌داد. من دیدم که افرادی با موتور نیروی انتظامی در حال ورود به کوی هستند. بعضی‌ها نیز از درون کوی به سمت آنها سنگ پرتاب می‌کنند. بعضی‌ها نیز با لباس شخصی در حال بالا رفتن از میله‌های کوی دانشگاه و ورود به آنجا هستند که البته بر روی زبان‌هایشان نیز کلمه «یا زهرا» فریاد زده می‌شد. در همین حال سنگفرش خیابان کوی دانشگاه پر از تکه‌های آجر و کلوخ، همچنین شیشه ف… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!