طلایع

پیشتازان

خطرگرانند،

از جَـنمی برتر

که در آوردگاه شدائد

سازشگرانه نزیستند

و در سوگ گذشته

هرگز

َنگِـریستند:

در قبائل قانع

از نطفه بر آمدند،

ز ایستایی ِ سکون ِ سنن گریختند،

ز کمینگاه صیادان شعور

زیرکانه گذشتند

و ز منظر زیبای فردا

پرده بر گسیختند.

جهانگیر صداقت فر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!