نمایندۀ نیروی انتظامی از مداخلۀ نیروهای امنیتی در مراسم مختاری و پوینده جلوگیری کرد

گزارشی از مراسم: امروز پيش از شروع مراسم سالگرد زنده يادان محمد مختاری و محمدجعفر پوينده، نيروهای امنيتی و نيروی انتظامی محل برگزاری مراسم در امام زاده طاهر کرج را بسته بودند و مانع از برگزاری مراسم شدند. مأمورين که تعدادشان نسبت به سال های پيش بسيار پرشمارتر بود، خانواده های مختاری و پوينده را تهديد کردند که اجازۀ برگزاری مراسم را ندارند و اگر به سرعت محل برگزاری مراسم را ترک نکنند نيروهای امنيتی آنها را متفرق کرده و از قبرستان بيرون می­کنند.

اين برخورد مأمورين با اعتراض مريم حسين زاده همسر محمد مختاری و سياوش مختاری روبه رو شد و پس از بحث کوتاهی بين نمايندۀ نيروی انتظامی و خانوادۀ مختاری، اين نماينده از دخالت نيروهای امنيتی و ضد شورش در مراسم
جلوگيری کرده و در تمام مدت که نيروهای امنيتی با او تماس می­گرفتند با مداخلۀ آن نيروها مخالفت می­کرده است. اما با اين حال اجازۀ برگزاری مراسم و ايراد سخنرانی و شعرخوانی… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!