دیوهای ایران قدیم

داشتیم کتاب “اساطیر ایران باستان” را می خواندیم که رسیدیم به اسامی و افعال دیوهای ایران قدیم. متوجه شدیم که آن زمان جنگ آفریده های نیک با دیوها به آن سختی نبوده چون که تعداد دیوها خیلی کمتر از امروز بوده. کارهایشان هم به پلیدی دیوهای امروز نبوده، مثل “نو به نو دیو” که کارش این بوده که هر وقت شما گناه کردید او خوشحال بشود و دو دست بابا کرم برقصد. این هم فهرست نامها و وظایف دیوهای باستان که از کتاب فوق تالیف عصمت عرب گلپایگانی اقتباس شده. در پایان هم نام دو تا از دیوهای جدید را اضافه کرده ایم. شما هم اگر دیو جدید دیگری میشناسید می توانید اضافه کنید.

میتوخت

دیو بدگمانی و بد خواهی و در اوستا به معنی سخن دروغ است.
اگه تش

این دیو آفریدگان را از هر چیز نیکو انکار می کند.
دیو خشم

این دیو دعوا راه می اندازد و در صدد بوجود آوردن جنگ و ستیز است. اگر نتواند بین آفریده های خوب دعوا راه بیاندازد، می رود و در اردوی دیوان نزاع بر پا میکند.

زرمان

این دیو پیری است که نفسش هم بوی بد می دهد.

چشمک
دیوی است که زمین لرزه می آورد و گردباد ایجاد می کند وبه مقابله با ابرها بر می خیزد.

ورن

دیوی است که عمل جنسی قبیح مکند و مردم را گمراه می سازد.

بوشاسپ

دیو تنبلی است که هنگام سحر سعی می کند مردم را در خواب نگه دارد.

سیج

این دیو نابودی را برای بشر می آورد. خانه هائی که کودک در آنها وجود دارد هدف او می شوند.

هیچ

دیو تنگسالی و خشکی است.

آزدیو

این دیو حرص و آز است و اگر تمام خواسته و ثروت گیتی را به او بدهند ، باز هم سیر نمی شود.

پنی

دیو خست است که همه چیز را انبار می کند و نه خودش می خورد و نه به هیچ کس دیگر می دهد.

نس

این دیو بر تنهای مرده فرمان می راند و آنها را نا پاک می کند.

فریفتار

این دیو مردم را فریب می دهد تا گناه کنند.

اسپزک

این دیو کارش سخن چینی است.

اناست

دیو زورگویی است

اگاش

این دیو شور چشم است و مردم را چشم می زند.

دیو استویداد

دیو مرگ است که استخوانهای انسان را می شکند و آدم را می کشد.

دیو شور چشمی

دیوی است که وقتی مردم چیزی ببینند و ایزدان را نام ببرند آن را نابود می کند.

بوایتی

این دیو وظیفه اش تباه کردن و هلاکت و فریب دادن است. وظیفه دیگر او از بین بردن زرتشت است.

اپوش دیو و اسپینجگر

دیوانی هستند که با ایزد باران ساز (تیشتر) در جنگ هستند. قبل از باران، برق از گرز تیشتر شراره میزند و رعد صدای فریاد اسپینجگر است.

دزیائیریا

دیو بد سالی و قحط سالی و رقیب دیگر تیشتر.

کندک دیو

برای جادوگران به معنای باره و حصار است.

نو به نو دیو

دیوی است که هرگاه آفریدگان گناه می کنند ، برای آنها شادی و خوشحالی میکند.

اباختران

ستارگان سیاهی هستند که بر ضد اختران (ستارگان خوب) می ایستند و تعدادشان هفت تن می باشد.

* * * * * * * * * * * * * *

این دو تا دیو جدید را هم ما اضافه کردیم.

چرندک

این دیو کارش چرند گفتن است. چرت و پرت میگوید و خرافات می بافد و سعی می کند مردم را تا ابد در جهالت نگه دارد.

مفتی به به

دیو مفت خوری است. این دیو کونش را می زند زمین و هیچ کار نمی کند و مفت می خورد و حرفهای یا مفت می زند. اگر هم کسی اعتراض کند به اناست (دیو زورگویی) میگوید که حسابش را برسد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!