من تو را پاینده خواهم، کشورم

بی توام از تو جدایم، کشورم

چتر تو بر سر ندارم، کشورم

ماهی افتاده بیرونم ز آب

شوق دریای تو دارم، کشورم

مردمانت جمله یاران منند

بی تو از یاران جدایم، کشورم

در تو نام وهستیم رونق گرفت

بی تو، بی نام و نشانم، کشورم

در تو من کاری کنم سودی دهم

بی تو من سودی ندارم، کشورم

کس نمی داند زبان الکنم

در تو من شیرین زبانم، کشورم

خاطرات تلخ وشیرینم ز توست

بی تو من بی خاطراتم، کشورم

تا نیفتد نامت از لب ها دمی

روز و شب آموزگارم، کشورم

مرد کوه ودشتم و گلهای سرخ

بی تو در بند خیالم، کشورم

باد و طوفانها بسوده پیکرم

بی تو من بی سایه بانم، کشورم

یک نفس از خاطرم بیرون نشد

نام زیبای تو ” ایران”، کشورم

گر بمیرم در دیار دیگری

بر رخم خاک تو خواهم، کشورم

گر بمیرم یا بسوزم باک نیست

من تو را پاینده  خواهم، کشورم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!