بیانیه شماره ۲ دانشجویان سبز دانشگاه های ایران

دانشجویان سبز دانشگاه های ایران با صدور بیانیه ای برنامه برگزاری مراسم ۱۶ آذر را اعلام كردند. در این بیانیه ۶ دانشگاه به عنوان محل برگزاری مراسم ۱۶ آذر معرفی شده و از مردم خواسته شده تا در این دانشگاه ها به دانشجویان بپیوندند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!