ایا حاکمان ایران بهترین ماموران آمریکا در منطقه اند

در همین ارتباط، دکتر داوود هرمیداس باوند استاد دانشگاه در گفت وگو با “روز” با اشاره به انزوای روزافزون تهران در سطح منطقه تاکید کرد: “آمریکایی ها سیاست اتحاد با اعراب را چه در رابطه با برنامه هسته ای ایران وچه دررابطه با مساپل مربوط به عراق در پیش گرفته بودند. اخیرا هم اقدامات جمهوری اسلامی چنین سیاستی را تشدید کرده است. یعنی بسیج اعراب چه از سوی آمریکا و چه از سوی کشورهای اروپایی صورت گرفته است. مساپل اخیرهسته ای ایران به تشدید این موضوع انجامیده است.”

هادی قائمی هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز با اشاره به سیاست های حکومت ایران پس از انتخابات به روز گفت: “سیاست خارجی ایران به هیچ وجه تلاش نکرده تنش زدای به کشورهای غربی را در پیش بگیرد و یاحداقل تنش ها را کم کند. بر عکس در دولت محموداحمدی نژاد به تنش ها دامن زده است. مخصوصا با نشان دادن هیچ نوع انعطافی در برنامه هسته ای باعث نگرانی های زی…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!