فریاد

آه یاران  بگذارید فریاد زنم
 

که امشب خوشبختم
 

چرا نه             چرا شرم
 

فرشتگان برسید به فریادم
 

که امشب مستم
 

چرا نه             چرا سکوت
 

این مردمان را بیدار کنید
 

که خوشبختی را ببینند
 

چرا نه             چرا ترس
 

چرا این فریاد رسا نیست
 

این محفل را سکوت شفا نیست
 

چرا نه             چرا وهم
 

عشق غریبه از این دنیا
 

خوشی  را گناهی از خدا
 

چرا نه             چرا سیاه
 

مگر رنگین کمان نمیآید از باران
 

خورشید حقیقت را بریزید به گمراهان
 

چرا نه             چرا سخت
 

آری
 

 یاران  بگذارید فریاد زنم
 

شهر را دوباره جنجال کنم
 

چرا نه             چرا خواب
 

چرا   این محفل است  خاموش
 

چرا ذهن این آدمان مخدوش
 

بگذارید دایره شب تا سحر بشکافم
 

طایفه انکار را از چرا باز سازم
 

چرا نه             چرا من
 

امشب باد شده راهی خرمن
 

بده این باده شراب تا کنم یاد وطن
 

چرا نه             چرا امشب
 

برای  ادامه عشق ….
 

اورنگ
 

dec 2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!