آقای رضا پهلوی، آیا می دانید برخی گروهای فشار و برهم زننده گان تجمعات ایرانیان از نام شما هزینه میکنند؟

تکلیف خود را با چماق بدستانی که به حساب هواداری از شما جلسات و مراسم های قانونی را در مهد دموکراسی بر هم می زنند روشن کنید.

آقای پهلوی، یکی از وجه مهم وجوه دموکراسی که شما بارها و بگونه ای ممتد در مصاحبه ها و خطابه هایتان بر آن صحه گذاشتید و به کرات ممارست خود را با آن اعلام نمودید، قانونگرایی، مقررات و نظم است که از طریق مراوده های اجتماعی در جامعه صورت می پذیرد. در الگوی دموکراسی، هیچ کس نمی تواند فردی را محکوم سازد مگر آنکه در دادگاه صالحه جرمش به اثبات رسد، که آن لازم الاجراست. وانگهی، حتی هیچ مجرمی را نمی توان از اظهار عقیده در هر شرایطی باز داشت، چه رسد به آنکه صرفأ در مظان اتهام گروهی محدود و خاص ( گروه فشار) که مستمسک نام شما هستند. این گروهای محتضر و به آخر خط رسیده، در ضمیر خود دادگاهی را می پرورانند و مجسم می کنند که در آن همه ی نقش ها و رُل ها ی حقیقی و حقوقی متعارف در جوامع دموکراتیک را در جلد یک فرد( یعنی مدافع … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!