تکرار ترا ژدی

یکی‌ پیدا نمیشه
یه بار واسه همیشه
بگه به رفرمیستها
به بعضی‌ کمونیستها
به بعضی‌ لیبرالها
جمهوری فدرالها
آزادی اندیشه
با ریشو پشم نمیشه
بزنه سرشون غر
که با چارقت و چادر
نمیشه زن آزاد کرد
مملکت و آباد کرد
بگه بی‌ هیچ کم وکاست
دین از سیاست جداست
نباد به روزه خونا
چک سفید بدیم ما
تکرار ترا ژدی
چیزی نیست جز کمدی
امیدواریم با این پند
به سر عقل بیایند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!